מדיניות פרטיות

כללי
ברוכים הבאים לאתר www.assia.co.il . אתר זה מופעל על ידי אסיא מדיקל. בטרם תעשה שימוש באתר, אנא קרא ביסודיות את כל תנאי מדיניות הפרטיות המופיעים בו. תנאים אלו נועדו להבהיר לך כיצד המרכז לכירורגיה משתמש במידע הנאסף על ידו או הנמסר לו על ידי המשתמשים באתר.
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לגברים ולנשים כאחד.

הסכמה
השימוש והגלישה באתר, מהווים הסכמה מצדך לכל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצדך לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו.

מסירת פרטים
בדפים מסוימים באתר, ייתכנו שירותים המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, מען, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מידע בדבר מצב רפואי. שירותים אלה יינתנו רק לאחר מסירת הפרטים בשדות החובה, כמבוקש.
הזנת הפרטים האישיים באתר תחשב כהסכמה מצידך למסירת הפרטים ולא תוכל להעלות טענה או תביעה כנגד המרכז לכירורגיה בעניין זה.

מאגר מידע
פרטיך האישיים ישמרו במאגר המידע של המרכז לכירורגיה. אינך חייב על פי דין למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר המצריכים הרשמה ומסירת פרטים כאמור.
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי, בכל עת, לפנות למרכז לכירורגיה (בין בעצמך ובין על ידי מיופה כח או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך כזה) ולבקש לעיין במידע הנוגע לגביך ומצוי במאגר זה.
הנך זכאי לבקש מהמרכז לכירורגיה למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיך האישיים המצויים במאגר המידע, והמרכז לכירורגיה יפעל בהתאם להוראות הדין.

מסירת מידע לצד שלישי
המרכז לכירורגיה יימנע, ככל האפשר, ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותו לידי צדדים שלישיים, ויעשה זאת רק במקרים המפורטים להלן: הבעת את הסכמתך המפורשת למסירת המידע; יקומו מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים בינך לבין המרכז לכירורגיה; אם המרכז לכירורגיה יהיה מחויב לעשות זאת על פי דין ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת וכן בכל מקרה בו המרכז לכירורגיה יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; ו/או אם המרכז לכירורגיה יקים אתר(ים) נוסף(ים) ו/או ימזג את פעילות האתר עם פעילות של אתר(ים) אחר(ים) שבבעלותו, המרכז לכירורגיה יהיה רשאי להעביר לאתר(ים) החדש(ים) העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו.

שימוש במידע
המרכז לכירורגיה יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידך במועד ההרשמה ו/או בנתונים או מידע שיצטברו אודותיך בעת השימוש באתר (לרבות מידע שייאסף אודות הרגלי הגלישה שלך), בין היתר, למטרות הבאות: על מנת ליצור עמך קשר, להעביר מידע לידיעתך ולעדכן אותך בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי המרכז לכירורגיה או על ידי אחרים עמם יתקשר המרכז לכירורגיה; שיפור השירותים המוצעים באתר; התאמת האתר להעדפותיך; מחקר ושיווק ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידי המרכז לכירורגיה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד שלישי וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך.

קישורים
באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך עליך לבדוק מהי מדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

יצירת קשר
במידה ויש לך שאלות הנוגעות לאמור במסמך זה, אנא צור עימנו קשר בטלפון 074-7050130 .
כל שינוי בדבר פרטים אישיים יש להפנות לפקס שמספרו 03-7644445.

אמצעי הגנה
המרכז לכירורגיה מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי המרכז לכירורגיה, אין בהם כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שתמסור להמרכז לכירורגיה דרך האתר. לפיכך, המרכז לכירורגיה אינו מתחייב שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועליך לשקול בזהירות את המידע שאתה מעביר לאתר.

שינויים במדיניות הפרטיות
המרכז לכירורגיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש. אנא בדוק כי הנך מודע למדיניות העדכנית.
מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 1.1.2023

לזימון תור
נדאג להפנות את פנייתך לנציג/ת זימון תורים ונחזור אליך בהקדם.